Common Milkweed (Asclepias syriaca)

Common Milkweed (Asclepias syriaca)